Regulamin

Umowa użytkowania serwisu Znanytrycholog.pl.

 

§1. Informacje podstawowe

1. Właścicielem i wyłącznym administratorem Serwisu internetowego, działającego w domenie znanytrycholog.pl jest firma Dermaprof Ilona Junga z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 36, 43-418 w Pogwizdowie, zwana dalej Operatorem.
2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca strony lub korzystająca z jakichkolwiek usług Serwisu.
3. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny. Operator ma prawo badać sposób użytkowania Serwisu, blokować lub usuwać zamieszczanie treści niezgodnych z regulaminem, jak też ograniczać lub wyłączać dostępność świadczonych w Serwisie usług.
4. Opublikowane na stronach serwisu znanytrycholog.pl informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


§2. Bezpieczeństwo danych


1. Użytkownicy Serwisu mogą wprowadzić swoją identyfikację przez logowanie w Serwisie. Korzystanie z niektórych usług w Serwisie może być uzależnione do takiej identyfikacji. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są każdorazowo do podawania prawdziwych danych przy każdej identyfikacji oraz zabezpieczania ich wybranych przez siebie hasłem przed dostępem osób trzecich.
2. Użytkownik Serwisu upoważnia Operatora do korzystania z zamieszczonych danych osobowych Użytkownika oraz jego adresu e-mail w celach niezbędnych dla działalności Serwisu.
3.Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych
firmy Dermaprof Ilona Junga, Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: eur-lex.europa.eu. Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmian w danych osobowych lub je całkowicie usunąć.

5. Pomimo dołożenia starań w celu weryfikowania danych podmiotów gospodarczych wprowadzanych do serwisu przez Użytkowników, Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub fałszywie wprowadzone i prezentowane dane jak również dane nieaktualne.
6. Operator oświadcza, że wszelkie dane podmiotów gospodarczych (poza danymi przeznaczonymi do publikacji) wprowadzane przez użytkowników Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego jego funkcjonowania i nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
7. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie na jego adres reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyświetlanie w Serwisie reklam i innych treści komercyjnych adresowanych bezpośrednio do Użytkownika Serwisu. Przesyłki takie zawsze zawierają informację o ich nadawcy, którym jest wyłącznie Operator.
8. Serwis gromadzi wyłącznie dane osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nie są natomiast gromadzone żadne dane osobowe, które nie są związane z działalnością gospodarczą.
9. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania lub powielania w jakikolwiek inny sposób bazy danych zgromadzony w serwisie znanytrycholog.pl do masowej działalności marketingowej, zamieszczania bez zgody Operatora na innych serwisach internetowych a zwłaszcza do wysyłania ofert reklamowych.


§3. Warunki uruchomienie w Serwisie konta o pełnej funkcjonalności


1.
Uruchomienie konta o pełnej funkcjonalności, zwanego dalej kontem PREMIUM, jest możliwe wyłącznie dla Absolwentów i Słuchaczy pełnego szkolenia TRYCHOLOGII KOMPLEMENTARNEJ, realizowanego w Akademii Tychologii prowadzonej przez Ilonę Junga. Wzięcie udziału wyłącznie w warsztatach lub szkoleniu produktowym nie daje takiej możliwości.

2. Po uruchomienie konta PREMIUM Użytkownik deklaruje publikację artykułów, oraz aktywność na powiązanej stronie Znany Trycholog na Facebook, co najmniej raz w miesiącu. Konta nie uzupełnione oraz bez powiązanych artykułów będą dezaktywowane. 

3. Konto PREMIUM obejmuje:

  • publikację opisu i zdjęć osoby trychologa oraz gabinetu trychologicznego wraz z potwierdzeniem ukończenia szkolenia w Akademii Trychologii,
  • dokładną ofertę gabinetu
  • publikację wszystkich danych teleadresowych, umożliwiających umawianie klientów
  • możliwość prowadzenia bloga, umieszczania filmów
  • możliwość linkowania do stron własnych
  • bezpłatny dodatek do konta PREMIUM stanowi dostęp do wygodnego formularza do składania zamówień na produkty Tricoart

 

4. Opłata za uruchomienie i funkcjonowanie konta PREMIUM wynosi 200 zł netto rocznie, pierwsza opłata jest naliczana w momencie zawarcia umowy, następne w kolejnych, rocznych okresach rozliczeniowych. Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie skutkuje rozwiązaniem umowy i tym samym anulowaniem konta PREMIUM w serwisie. O zbliżającym się terminie następnej opłaty Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.
5. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem usług płatnych, będą załatwiane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.
6. Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres biuro@dermaprof.pl, lub pisemnie na adres Operatora.
7. Operator zwolniony jest od odpowiedzialności za ujawnienie hasła Użytkownika niepowołanej osobie bez wiedzy Operatora lub za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie (utrata dochodów lub zysków) wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Operatora.
8. Użytkownik może w każdej chwili odstąpić od umowy. Rezygnacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres biuro@dermaprof.pl, lub pisemnie na adres Operatora.
9. Po otrzymaniu Rezygnacji , Operator usunie wszystkie dane Użytkownika serwisu z serwisu, w ciągu 7 dni, bez możliwości ich odzyskania.

10. Rezygnacja z usługi nie powoduje zwrotu niewykorzystanej opłaty.

 

§4. Uwagi końcowe


1. Operator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Serwisie.
2. Wszelkie uwagi co do funkcjonowania Serwisu, prezentacji i wiarygodności danych, czy stwierdzonych nieprawidłowościach, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres biuro@dermaprof.pl, lub pisemnie na adres Operatora.
3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4.Użytkownik Serwisu znanytrycholog.pl potwierdza, że podane do Umowy dane są prawdziwe.

5.Użytkownik Serwisu znanytrycholog.pl zobowiązuje się do zachowania niniejszej umowy którą otrzymał na swojego zadeklarowanego w umowie maila w bezpiecznym miejscu.

W przypadku gdy użytkownik Serwisu znanytrycholog.pl nie zaznaczy okienka w/w podpunktu umowy, nie wyraża zgody na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Dermaprof Ilona Junga dla celów realizacji Umowy i jej zabezpieczenia finansowego oraz dla celów marketingowych, umowa nie nabiera mocy prawnej, uważa się że nie została zawarta.