Rejestracja umowa trychologa z Dermaprof

Potwierdzenie umowy

Dane osobowe Użytkownika serwisu znanytrycholog.pl:
Użytkownik serwisu:*
E-mail:*
Tel komórkowy:*
-
Nazwa firmy:*
Przeczytałem umowę rejestracyjną i potwierdzam zawarcie umowy.*
Przepisz z obrazka:

* Wymagane

Umowa użytkowania serwisu Znanytrycholog.pl.

§1. Informacje podstawowe
1. Właścicielem i wyłącznym administratorem serwisu internetowego, działającego w domenie http://www.znanytrycholog.pl jest firma Dermaprof z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 36, 43-418 w Pogwizdowie, zwana dalej Operatorem.
2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca strony lub korzystająca z jakichkolwiek usług Serwisu.
3. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny. Operator ma prawo badać sposób użytkowania Serwisu, blokować lub usuwać zamieszczanie treści niezgodnych z regulaminem, jak też ograniczać lub wyłączać dostępność świadczonych w Serwisie usług.
4. Opublikowane na stronach serwisu znanytrycholog.pl informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§2. Bezpieczeństwo danych
1. Użytkownicy Serwisu mogą wprowadzić swoją identyfikację przez logowanie w Serwisie. Korzystanie z niektórych usług w Serwisie może być uzależnione do takiej identyfikacji. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są każdorazowo do podawania prawdziwych danych przy każdej identyfikacji oraz zabezpieczania ich wybranych przez siebie hasłem przed dostępem osób trzecich.
2. Użytkownik Serwisu upoważnia Operatora do korzystania z zamieszczonych danych osobowych Użytkownika oraz jego adresu e-mail w celach niezbędnych dla działalności Serwisu.
3.Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Dermaprof, który będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy, oraz do jej zabezpieczenia finansowego. Użytkownik serwisu znanytrycholog.pl oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
4. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Dermaprof, który będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych. Użytkownik serwisu znanytrycholog.pl oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
5. Pomimo dołożenia starań w celu weryfikowania danych podmiotów gospodarczych wprowadzanych do serwisu przez Użytkowników, Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub fałszywie wprowadzone i prezentowane dane jak również dane nieaktualne.
6. Operator oświadcza, że wszelkie dane podmiotów gospodarczych (poza danymi przeznaczonymi do publikacji) wprowadzane przez użytkowników Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego jego funkcjonowania i nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
7. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie na jego adres reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyświetlanie w Serwisie reklam i innych treści komercyjnych adresowanych bezpośrednio do Użytkownika Serwisu. Przesyłki takie zawsze zawierają informację o ich nadawcy, którym jest wyłącznie Operator.
8. Serwis gromadzi wyłącznie dane osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nie są natomiast gromadzone żadne dane osobowe, które nie są związane z działalnością gospodarczą.
9. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania lub powielania w jakikolwiek inny sposób bazy danych zgromadzony w serwisie znanytrycholog.pl do masowej działalności marketingowej, zamieszczania bez zgody Operatora na innych serwisach internetowych a zwłaszcza do wysyłania ofert reklamowych.
§3. Usługi odpłatne
1. Serwis świadczy usługi bezpłatne i odpłatne.
2. Korzystanie z usług odpłatnych jest dobrowolne.
3. Użytkownik może brać udział jednocześnie tylko w jednej akcji promocyjnej, jednorazowo. Promocje nie mogą być łączone.
4. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem usług płatnych, będą załatwiane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.
5. Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres biuro@dermaprof.pl, lub pisemnie na adres Operatora.
6. Operator zwolniony jest od odpowiedzialności za ujawnienie hasła Użytkownika niepowołanej osobie bez wiedzy Operatora lub za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie (utrata dochodów lub zysków) wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Operatora.
7. Po okresie promocyjnym Użytkownik serwisu zostanie powiadomiony o dalszej możliwości korzystania z płatnej usługi serwisu.
8. Abonament miesięczny wynosi 95 zł netto. Dla członków Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego z opłaconymi składkami , abonament wynosi 65 zł netto.
9. Okres Promocyjny zaczyna się od daty umieszczenia wpisu na stronie serwisu znanytrycholog.pl i trwa trzy miesiące.
10. Rezygnacja z usługi nie powoduje zwrotu niewykorzystanej opłaty.
11. W okresie promocyjnym można w każdej chwili odstąpić od umowy. Rezygnacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres biuro@dermaprof.pl, lub pisemnie na adres Operatora.
12. Po otrzymaniu Rezygnacji , Operator usunie wszystkie dane Użytkownika serwisu z serwisu, w ciągu 7 dni, bez możliwości ich odzyskania.

§4. Uwagi końcowe
1. Operator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Serwisie.
2. Wszelkie uwagi co do funkcjonowania Serwisu, prezentacji i wiarygodności danych, czy stwierdzonych nieprawidłowościach, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres biuro@dermaprof.pl, lub pisemnie na adres Operatora.
3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4.Użytkownik serwisu znanytrycholog.pl potwierdza, że podane do Umowy dane są prawdziwe.

5.Użytkownik serwisu znanytrycholog.pl zobowiązuje się do zachowania nie niejszej umowy którą otrzymał na swojego zadeklarowanego w umowie maila w bezpiecznym miejscu.

W przypadku gdy użytkownik serwisu znanytrycholog.pl nie zaznaczy okienka w/w podpunktu umowy, nie wyraża zgody na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Dermaprof dla celów realizacji Umowy i jej zabezpieczenia finansowego oraz dla celów marketingowych, umowa nie nabiera mocy prawnej, uważa się że nie została zawarta.